ВЕКТОР : Тема на броя: Любовта, Словото, Хлябът / Издание на Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев”; Ред. кол.: Мария Димиева – гл. ред. – май (2009). – Габрово : Кредо-М, 2009-2009

Изданието е осъществено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; Проект BG051PO001/01/074.2-01/359 и Център за извънкласна и извънучилищна дейност „Академик”. Брой единствен. (РБ)

 

<< Обратно към каталога