Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово подкрепя идеята за дигитализация на писменото културно – историческо наследство като процес на пълно “отваряне” и достъпност на библиотечните колекции чрез съвременни технологии - създаване на траен дигитален архив с неограничен достъп.

Местните периодични издания са уникална част от писменото културно-историческо наследство на град Габрово и тяхното представяне в дигитална библиотека осигурява както физическото им опазване, така и показването им пред широк кръг потребители.

Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“ съдържа съхраняваните в библиотеката местни вестници, списания и бюлетини пълнотекстово и с библиографски описания.